×

Thông báo

Cài đặt ngay ứng dụng eBiznet để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App eBiznet Tại đây .

Vũ Thị Quyên

Vũ Thị Quyên

Xu hướng ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong ngành bảo hiểm đã tạo lên những lợi thế cạnh tranh nổi bật cho ngành bảo hiểm công nghệ nói chung và tại BCA Insurance nói riêng.
Tư vấn viên bảo hiểm công nghệ có sự đột phá và khác biệt trong cách thức tiếp cận khách hàng, với định hướng chủ đạo là giáo dục thị trường về bảo hiểm thay vì chăm chăm đi bán bảo hiểm.